قالبهای زیبای بلاگفا


+ قالب جدید بلاگفا

جهت دریافت قالب به ادامه مطلب رفته و در آنجا همه کدها را انتخاب و بعد کپی کرده و به ویرایش قالب وبلاگ خودتان رفته و در قسمت ویرایش قالب وبلاگ همه کدها را پاک کرده و کد مورد نظر را در آنجا قرار دهید.


<html>
<head>
<title><-BlogTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="designer" content="Blog Skin">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="designerUrl" content="http://www.blogskin.ir/">
<meta http-equiv="expires" content="never">
<script src="http://blogskin.ir/blog.js" language="javascript"></script>
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogskin">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->">
<link href="http://topskin.ir/37/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<script  language="javascript">
  function GetBC(lngPostid)
   {
       intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
       strBlogId="<-BlogId->";
       intCount=-1;
       strResult="";
       try {
   for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
   {
        if (BlogComments[i]==lngPostid)
        intCount=BlogComments[i+1] ;
   }
           }  catch( e) {
           }
    if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";
    if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";
    if ( intCount>0)  strResult=intCount + " نظر" ;
  strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;
  document.write ( strResult ) ;
 }
 function OpenLD()
{
  window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
}
</script>
</head>
<body>

<div align=center>
<table border="0" width="1003" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
   <td class=left><div class=top1>
   <div class=titr><div class=titr2><a href="/"><-BlogTitle-></a></div></div>
<div class=des><div class=des2><-BlogDescription-></div></div></div>

   <div class=post>

<BLOGFA>
<div class=tpost><div class=tpost2><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div></div>
<div class=xpost><div class=xxpost><-PostContent->
    <BlogExtendedPost><br><br><b><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب...</a></b></BlogExtendedPost><br>
</div></div>
<div class=bpost><div class=date><div class=date2>نوشته شده در تاریخ <-PostDate-> توسط&nbsp;<-PostAuthor-></div></div>
<div class=nz><div class=nz2><BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script>
        </BlogComment></div></div></div>
</BLOGFA>

<script src="http://topskin.ir/37/code.js" language="javascript"></script>

<BlogProfile>
<div class=tmenu><div class=tmenu2>درباره وبلاگ</div></div>
<div class=xmenu>
<div class=xxmenu>
<BlogPhoto><div style="text-align:center;"><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<-BlogAbout-></div>
<div class=xxmenu><a href="profile">پروفایل مدیر</a></div>
<div class=xxmenu> <a href="mailto:<-BlogEmail->">پست الکترونیک</a></div>
<div class=xxmenu><a href="<-BlogXmlLink->" >RSS</a></div>
</div></BlogProfile>

<BlogAuthorsBlock>
<div class=tmenu><div class=tmenu2>نویسندگان</div></div>
<div class=xmenu>
<BlogAuthors><div class=xxmenu><a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></div></BlogAuthors>
</div>
</BlogAuthorsBlock>

<div class=tmenu><div class=tmenu2>آرشیو مطالب</div></div><div class=xmenu>
<BlogArchive>
<div class=xxmenu><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></div>
</BlogArchive></div>

<BlogLinkDumpBlock><div class=tmenu><div class=tmenu2>پیوندهای روزانه</div></div><div class=xmenu>
 <BlogLinkDump>
<div class=xxmenu><a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></div>
 </BlogLinkDump>
</div>
</BlogLinkDumpBlock>

<div id="c" style="text-align:center;width:210;">
<-BlogCustomHtml-><br><br></div>

</div>
<div class=menu>

<BlogCategoriesBlock><div class=tmenu><div class=tmenu2>موضوعات</div></div><div class=xmenu>
<BlogCategories>
<div class=xxmenu><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></div>
</BlogCategories>
</div></BlogCategoriesBlock>

<div class=tmenu><div class=tmenu2>آخرین مطالب</div></div><div class=xmenu>
 <BlogPreviousItems items="10">
<div class=xxmenu><a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a></div>
</BlogPreviousItems>
</div>
<div class=tmenu><div class=tmenu2>وبلاگ طراح قالب</div></div><div class=xmenu>
 
<div class=xxmenu><a target="_blank" href="http://shrshr.blogfa.com/" title="">انتظار_قینرجه</a></div>
 
<div class=xxmenu><a target="_blank" href="http://abbasmorady.blogfa.com/" title="">قینرجه آنایوردوم</a></div>
<div class=xxmenu><a target="_blank" href="http://enamimajid.persianblog.ir/" title="">بهترین قالبهای روز</a></div>
 

 

<BlogLinksBlock><div class=tmenu><div class=tmenu2>پیوند ها</div></div><div class=xmenu>
<BlogLinks>
<div class=xxmenu><a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></div>
</BlogLinks>
</div></BlogLinksBlock>

<div style="width:210;float:right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>

</div>
</td>
 </tr>
</table>

</div>
<div style="display:none">
<a href="http://www.enamimajid.persianblog.ir">
قالب وبلاگ</a></div></body>
</html>

نویسنده : ٍEnami_majid ; ساعت ٩:٥۱ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱/۱٧
تگ ها:
comment نظرات () لینک