قالبهای زیبای بلاگفا


+ قالب زیبای بهاری بلاگفا

جهت دریافت قالب به ادامه مطلب رفته و در آنجا همه کدها را انتخاب و بعد کپی کرده و به ویرایش قالب وبلاگ خودتان رفته و در قسمت ویرایش قالب وبلاگ همه کدها را پاک کرده و کد مورد نظر را در آنجا قرار دهید.

قالب بهاری


<!DOCTYPE html public "-//w3c//dtd xhtml 1.0 transitional//en" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head><LINK href="http://blogers.ir/cod/icon/2/44.ico" rel="SHORTCUT ICON"><div style="display:none"><a href=http://blogers.ir>وبلاگ</a><a href=http://blogers.ir/cod/icon/1/>icon</a></div>
<meta http-equiv=content-type content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content="<-BlogTitle-> وبلاگ blog" name="description" />
<meta content="<-BlogTitle->, weblog, daily, writing, PersianWeblog, persianweblog ,  blog , persian , iran , iranian, farsi, weblogs, blogs, وبلاگ, یادداشت روزانه, پرشین بلاگ , وبلاگ فارسی , وبلاگ ایرانی , وب نوشت " name="keywords" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
<title> <-BlogTitle->  </title>

 <style type="text/css" id="pb-style">
  body { margin: 0; padding: 0;
   background: url(http://www.persianweblog.ir/bf/temp/bahar2/pics/bg_page.jpg) #fff top center no-repeat; color: #555; font-family: tahoma; font-size: 8pt; text-align: center; }
  table, pre, select, input, textarea { font-size: 100%; }
  input, textarea, select { font-family: tahoma; font-size: 8pt; border: #b3b9c3 1px solid; }
  img, fieldset { border: 0; }
  p, h1, h2, h3, h4, h5, h6 { margin: 0; padding: 0; }
  a {
 color: #0a0;
 text-decoration: none;
 font-size: 11px;
}
  a:hover {
 color: #ff8000;
}
  .sidebartitle { font-family:15px;
  color:#cc9900;}
  #page { margin: auto; width: 780px; text-align: right; }
  .blogtitle {
 margin: 0 30px 0 30px;
 font-family: arial, verdana, times new roman, sans-serif;
 color: #ea8729;
 font-weight: bold;
 font-size: 20px;
 direction: rtl;
}
 
  .blogdesc {
 margin: 0 30px 20px 30px;
 direction: rtl;
 color: #9db61c;
}
  #sidebar {
 margin-top: 74px;
 padding-top: 35px;
 background: url(http://www.persianweblog.ir/bf/temp/bahar2/pics/sidebar.jpg) top no-repeat;
 float: right;
 width: 246px;
 font-family: tahoma, "times new roman";
 font-size: 12px;
 color: #666666;
}
  .menu {
 margin: 0 26px 10px 24px;
 direction: rtl;
}
  .menu #txtsearch { width: 120px; }
  .menu #btnsearch { width: 50px; text-align: center; }
  .menu .title { margin-bottom: 8px; color: #686e24; font-weight: bold; }
  .menu ul { margin: 0 5px; padding: 0; list-style: none; }
  .menu ul li { margin: 0; padding: 0 0 4px 0; }
  #main { margin-top: 74px; padding-top: 35px; background: url(http://www.persianweblog.ir/bf/temp/bahar2/pics/main.jpg) top no-repeat; float: left; width: 532px; }
  #post { margin: 10px 30px 30px 30px; direction: rtl; }
  .date { padding-bottom: 5px; color: #000; }
  .posttitle {
 padding-bottom: 20px;
 color: #ed8b44;
 font-weight: bold;
 font-size: 16px;
 font-family: "times new roman", times, serif;
}
  #post .text { font-size: 9pt; line-height: 1.8em; }
  #post .footer { margin-top: 15px; padding: 5px 15px 5px 0; background: url(http://www.persianweblog.ir/bf/temp/bahar2/pics/footer.gif) right no-repeat; }
  #multipage { margin-bottom: 15px; text-align: center; direction: ltr; }
  #space { clear: both; }
 </style>
 
<script lang ="javascript">
function GetBC(lngPostid)
{
intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
strBlogId="<-BlogId->";
intCount=-1;
strResult="";
try {
for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{
if (BlogComments[i]==lngPostid)
intCount=BlogComments[i+1] ;
}
}  catch( e) {
}
if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو پیام ها و نظرات";
if ( intCount==0)  strResult="دیدگاه شما";
if ( intCount==1)  strResult="یک پیام زیبا";
if ( intCount>1)  strResult=intCount + " نظرات خوانندگان عزیز" ;
strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;
document.write ( strResult ) ;
}
function OpenLD()
{
window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}
</script>
</head>


<body>
 <div id="page">
  <div id="main">
   <a href="<-BlogUrl->" class="blogtitle"> <-BlogTitle-></a>
    <div class="blogdesc"><-BlogDescription-></div>

    
             
              <BLOGFA>
<div id="post">
    <div class="date"><-PostDate-> </div>
  <div><a href="<-PostLink->" class="posttitle"><-PostTitle-></a> ... <BlogComment> <script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment>&nbsp;<br /></div>
  <div class="text"><-PostContent-><BlogExtendedPost><br>... <a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost></div>
     <div class="footer">
              <a title="لینک دائم" href="<-PostLink->" target="_blank">لینک</a>  :: نویسنده: <-PostAuthor->  ساعت <-PostTime->  <br />
  
    دسته بندی:
    <a href="/cat-<-PostCategoryId->.aspx"><-PostCategory-></a>
         
          <hr style="color:#ff6600;">
        </div>
   </div>
    </BLOGFA>

            
 
  
   </div>

  <div id="sidebar" dir="rtl">
    <div class="menu" >
<BlogProfile>
<h3 align="right" class="sidebartitle">درباره من </h3>
 <div id="linkbox" onmouseover="javascript:this.style.bordercolor='#ff9900';" onmouseout="javascript:this.style.bordercolor='#bbbbbb';">
<BlogPhoto><center><img src="<-BlogPhotoLink->" alt="<-BlogAuthor->" /></center> <br /></BlogPhoto>
 درباره  : <-BlogAbout-><br />
 <blogemailblock><a href="mailto:<-BlogEmail->">ایمیل مدیر وبلاگ</a> </blogemailblock>
 </div>
  <br /> </BlogProfile>
 
<BlogArchiveblock>
<h3 align="right" class="sidebartitle">آرشیو وبلاگ</h3>
<div id="linkbox" onmouseover="javascript:this.style.bordercolor='#ff9900';" onmouseout="javascript:this.style.bordercolor='#bbbbbb';">
» <a href="<-BlogUrl->">صفحه نخست</a><br />
» <a href="<-BlogArchiveLink->">آرشیو مطالب وبلاگ</a><br />
<BlogArchive>» <a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a><br /></BlogArchive>
</div><br /></blogarchiveblock>


 
<BlogPreviousItemsblock>
<h3 align="right" class="sidebartitle">مطالب اخیر</h3>
<div id="linkbox" onmouseover="javascript:this.style.bordercolor='#ff9900';" onmouseout="javascript:this.style.bordercolor='#bbbbbb';">
<BlogPreviousItems items="10" >» <a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a><br /></BlogPreviousItems>
</div><br />
</BlogPreviousItemsBlock>

<BlogCategoriesBlock>
<h3 align="right" class="sidebartitle">موضوعات وبلاگ </h3>
<div id="linkbox" onmouseover="javascript:this.style.bordercolor='#ff9900';" onmouseout="javascript:this.style.bordercolor='#bbbbbb';">
<BlogCategories>» <a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a><br /></BlogCategories>
</div><br /></BlogCategoriesBlock>

 

<BlogAuthorsBlock>
<h3 align="right" class="sidebartitle">نویسندگان  </h3>
<div id="linkbox" onmouseover="javascript:this.style.bordercolor='#ff9900';" onmouseout="javascript:this.style.bordercolor='#bbbbbb';">
<BlogAuthors>» <a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a><br /></BlogAuthors>
</div><br /></BlogAuthorsBlock>

 <div class="bodyside">
 
    <div class="topsidet"><li>وبلاگ طراحان قالب</li></div>
   
     <div class="bodysidet">  <MARQUEE onmouseover=stop(); onmouseout=start(); scrollAmount=1
scrollDelay=70 direction=up width="150" height=102 style="text-decoration: none; text-align: center"><a href="http://www.shrshr.blogfa.com/" target="_blank" title="" >قینرجه و انتظــــــار</a><br><a </a><br><a href="http://abbasmorady.blogfa.com/" target="_blank" title="" >قینرجه آنایوردوم</a><br></MARQUEE></div>
     </div>
   
    </div>

<BlogLinksBlock>
<h3 align="right" class="sidebartitle">لینکستان </h3>
<div id="linkbox" onmouseover="javascript:this.style.bordercolor='#ff9900';" onmouseout="javascript:this.style.bordercolor='#bbbbbb';">
<BlogLinks>» <a href="<-LinkUrl->" target="_blank" title="<-linkdescription->"><-LinkTitle-></a><br /></BlogLinks>
<a href="http://enamimajid.persianblog.ir/" target="_blank" title="<-linkdescription->">وبلاگ طراح قالب</a><br />
 </a></div>
<br /></BlogLinksBlock>


<BlogLinkDumpBlock>
<h3 align="right" class="sidebartitle">لینک های روزانه</h3>
<div id="linkbox" onmouseover="javascript:this.style.bordercolor='#ff9900';" onmouseout="javascript:this.style.bordercolor='#bbbbbb';">
<BlogLinkDump><a href="<-LinkUrl->" target="_blank"><-LinkTitle-></a><br /></BlogLinkDump>
 
</div><br /></BlogLinkDumpBlock>


<h3 align="right" class="sidebartitle">&nbsp;</h3>
<div id="linkbox" onmouseover="javascript:this.style.bordercolor='#ff9900';" onmouseout="javascript:this.style.bordercolor='#bbbbbb';">
<center>
<-BlogCustomHtml-><br />
<a href="<-BlogXmlLink->"><img src="http://www.persianweblog.ir/bf/temp/bahar2/pics/rss.gif" alt="rss feed" border="0" /> </a><br />
</center></div>

</div></div>

  <div id="space"></div>
 </div>

    <p>&nbsp;</p>
</body>

</html>

<!--start cod by blogers.ir-->
<script src="http://blogers.ir/cod/beauty/shabnam/ghatarat-shabnam.js" language="javascript" ></script>
<div style="visibility:hidden;display:none"><a href=http://blogers.ir>log</a></script></div>
<!--finish cod by blogers.ir-->

 

 

 

نویسنده : Moradi ; ساعت ۸:۳۸ ‎ق.ظ ; شنبه ۱۳۸۸/۱٢/۸
تگ ها:
comment نظرات () لینک