قالب جدید بلاگفا

<html>
<head>
<title><-BlogTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="designer" content="Blog Skin">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="designerUrl" content="http://www.blogskin.ir/">
<meta http-equiv="expires" content="never">
<script src="http://blogskin.ir/blog.js" language="javascript"></script>
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogskin">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->">
<link href="http://topskin.ir/37/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<script  language="javascript">
  function GetBC(lngPostid)
   {
       intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
       strBlogId="<-BlogId->";
       intCount=-1;
       strResult="";
       try {
   for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
   {
        if (BlogComments[i]==lngPostid)
        intCount=BlogComments[i+1] ;
   }
           }  catch( e) {
           }
    if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";
    if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";
    if ( intCount>0)  strResult=intCount + " نظر" ;
  strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;
  document.write ( strResult ) ;
 }
 function OpenLD()
{
  window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
}
</script>
</head>
<body>

<div align=center>
<table border="0" width="1003" cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr>
   <td class=left><div class=top1>
   <div class=titr><div class=titr2><a href="/"><-BlogTitle-></a></div></div>
<div class=des><div class=des2><-BlogDescription-></div></div></div>

   <div class=post>

<BLOGFA>
<div class=tpost><div class=tpost2><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div></div>
<div class=xpost><div class=xxpost><-PostContent->
    <BlogExtendedPost><br><br><b><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب...</a></b></BlogExtendedPost><br>
</div></div>
<div class=bpost><div class=date><div class=date2>نوشته شده در تاریخ <-PostDate-> توسط&nbsp;<-PostAuthor-></div></div>
<div class=nz><div class=nz2><BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script>
        </BlogComment></div></div></div>
</BLOGFA>

<script src="http://topskin.ir/37/code.js" language="javascript"></script>

<BlogProfile>
<div class=tmenu><div class=tmenu2>درباره وبلاگ</div></div>
<div class=xmenu>
<div class=xxmenu>
<BlogPhoto><div style="text-align:center;"><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<-BlogAbout-></div>
<div class=xxmenu><a href="profile">پروفایل مدیر</a></div>
<div class=xxmenu> <a href="mailto:<-BlogEmail->">پست الکترونیک</a></div>
<div class=xxmenu><a href="<-BlogXmlLink->" >RSS</a></div>
</div></BlogProfile>

<BlogAuthorsBlock>
<div class=tmenu><div class=tmenu2>نویسندگان</div></div>
<div class=xmenu>
<BlogAuthors><div class=xxmenu><a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></div></BlogAuthors>
</div>
</BlogAuthorsBlock>

<div class=tmenu><div class=tmenu2>آرشیو مطالب</div></div><div class=xmenu>
<BlogArchive>
<div class=xxmenu><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></div>
</BlogArchive></div>

<BlogLinkDumpBlock><div class=tmenu><div class=tmenu2>پیوندهای روزانه</div></div><div class=xmenu>
 <BlogLinkDump>
<div class=xxmenu><a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></div>
 </BlogLinkDump>
</div>
</BlogLinkDumpBlock>

<div id="c" style="text-align:center;width:210;">
<-BlogCustomHtml-><br><br></div>

</div>
<div class=menu>

<BlogCategoriesBlock><div class=tmenu><div class=tmenu2>موضوعات</div></div><div class=xmenu>
<BlogCategories>
<div class=xxmenu><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></div>
</BlogCategories>
</div></BlogCategoriesBlock>

<div class=tmenu><div class=tmenu2>آخرین مطالب</div></div><div class=xmenu>
 <BlogPreviousItems items="10">
<div class=xxmenu><a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a></div>
</BlogPreviousItems>
</div>
<div class=tmenu><div class=tmenu2>وبلاگ طراح قالب</div></div><div class=xmenu>
 
<div class=xxmenu><a target="_blank" href="http://shrshr.blogfa.com/" title="">انتظار_قینرجه</a></div>
 
<div class=xxmenu><a target="_blank" href="http://abbasmorady.blogfa.com/" title="">قینرجه آنایوردوم</a></div>
<div class=xxmenu><a target="_blank" href="http://enamimajid.persianblog.ir/" title="">بهترین قالبهای روز</a></div>
 

 

<BlogLinksBlock><div class=tmenu><div class=tmenu2>پیوند ها</div></div><div class=xmenu>
<BlogLinks>
<div class=xxmenu><a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></div>
</BlogLinks>
</div></BlogLinksBlock>

<div style="width:210;float:right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>

</div>
</td>
 </tr>
</table>

</div>
<div style="display:none">
<a href="http://www.enamimajid.persianblog.ir">
قالب وبلاگ</a></div></body>
</html>

/ 4 نظر / 78 بازدید
ezraeel

این قالب بسیار زیباست ووقتی (ادامه مطلب)رامیزنم دوباره همین سایت باز می شود لطفا زود تر جواب بدهید[زودباش]

نسترن

شما به اینا میگی قشنگ؟؟!!! شنیده بودم پسرا سلیقشون تعریفی نداره ولی فک نمی کردم دیگه تا این حد باشه!!!

نسیم

سلام خیلیییییییی ممنون واقعا خوشگلند

سلام خسته نباشید عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالی بود