قالب زیبا و به روز

<html>
<head>
<title><-BlogTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="designer" content="Blog Skin">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="designerUrl" content="http://www.blogskin.ir/">
<meta http-equiv="expires" content="never">
<script src="http://blogskin.ir/blog.js" language="javascript"></script>
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogskin">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->">
<link href="http://topskin.ir/39/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<style>
.top{background:url('http://topskin.ir/39/top.jpg') no-repeat top right;}
</style>
<script  language="javascript">
  function GetBC(lngPostid)
   {
       intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
       strBlogId="<-BlogId->";
       intCount=-1;
       strResult="";
       try {
   for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
   {
        if (BlogComments[i]==lngPostid)
        intCount=BlogComments[i+1] ;
   }
           }  catch( e) {
           }
    if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";
    if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";
    if ( intCount>0)  strResult=intCount + " نظر" ;
  strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;
  document.write ( strResult ) ;
 }
 function OpenLD()
{
  window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
}
</script>
</head>

<body>

<div align=center><div style="width:100%;float:right">
<div class=main>
<div class=top><div class=top-sp></div>
<div class=search>
<form method="Get" action="http://google.com/search" class=search2><input name="sitesearch" value="<-BlogUrl->" type="hidden">
<input type="submit" height="25" value="      " style="border:0px; background:none;cursor:pointer;">&nbsp;&nbsp;
<input type="text" name="q" size="18" style="border: 0px;background:none;">
</form>
</div>
<div class=titr><-BlogTitle-></div>
<div class=des><-BlogDescription-></div>
</div>
<div class=menu>
<BlogProfile>
<div class=tmenu><div class=tmenu2>درباره وبلاگ</div></div>
<div class=xmenu>
<div class=xxmenu>
<BlogPhoto><div style="text-align:center;"><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<font color="#999999"><-BlogAbout-></font></div>
<div class=xxmenu><b>●</b> <a href="posts">آرشیو مطالب</a></div>
<div class=xxmenu><b>●</b> <a href="mailto:<-BlogEmail->">پست الکترونیک</a></div>
<div class=xxmenu><b>●</b> <a href="<-BlogXmlLink->" >RSS 2.0</a></div>
</div><div class=bmenu></div></BlogProfile>

<BlogCategoriesBlock><div class=tmenu><div class=tmenu2>موضوعات</div></div><div class=xmenu>
<BlogCategories>
<div class=xxmenu><b>●</b> <a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></div>
</BlogCategories>
</div><div class=bmenu></div>
</BlogCategoriesBlock>

<div class=tmenu><div class=tmenu2>آخرین مطالب</div></div><div class=xmenu>
 <BlogPreviousItems items="10">
<div class=xxmenu><b>●</b> <a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a></div>
</BlogPreviousItems>
</div><div class=bmenu></div>

<BlogAuthorsBlock>
<div class=tmenu><div class=tmenu2>نویسندگان</div></div>
<div class=xmenu>
<BlogAuthors><div class=xxmenu><b>●</b> <a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></div></BlogAuthors>
</div>
<div class=bmenu></div></BlogAuthorsBlock>

<div class=tmenu><div class=tmenu2>آرشیو مطالب</div></div><div class=xmenu>
<BlogArchive>
<div class=xxmenu><b>●</b> <a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></div>
</BlogArchive></div><div class=bmenu></div>

<div class=tmenu><div class=tmenu2>وبلاگ طراح قالب</div></div><div class=xmenu>
 
<div class=xxmenu><a target="_blank" href="http://shrshr.blogfa.com/" title="">انتظار_قینرجه</a></div>
 
<div class=xxmenu><a target="_blank" href="http://abbasmorady.blogfa.com/" title="">قینرجه آنایوردوم</a></div>
<div class=xxmenu><a target="_blank" href="http://enamimajid.persianblog.ir/" title="">بهترین قالبهای روز</a></div>
 

<BlogLinksBlock><div class=tmenu><div class=tmenu2>پیوند ها</div></div><div class=xmenu>
<BlogLinks>
<div class=xxmenu><b>●</b> <a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></div>
</BlogLinks>
</div><div class=bmenu></div>
</BlogLinksBlock>

<BlogLinkDumpBlock><div class=tmenu><div class=tmenu2>پیوندهای روزانه</div></div><div class=xmenu>
 <BlogLinkDump>
<div class=xxmenu><b>●</b> <a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></div>
 </BlogLinkDump>
</div><div class=bmenu></div>
</BlogLinkDumpBlock>

<div id="c" style="text-align:center;width:210;float:right">
<-BlogCustomHtml-><br><br></div>

</div>

<div class=post>

<BLOGFA>
<div class=tpost><div class=tpost2><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div></div>
<div class=xpost><div class=xxpost><-PostContent->
    <BlogExtendedPost><br><br><b><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب...</a></b></BlogExtendedPost><br>
</div></div>
<div class=bpost><div class=date><div class=date2>نوشته شده در تاریخ <-PostDate-> توسط&nbsp;<-PostAuthor-></div></div>
<div class=nz><BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script>
        </BlogComment></div></div>
</BLOGFA>
<script src="http://topskin.ir/39/code.js" language="javascript"></script>

<div style="width:1px;height:1px;overflow:hidden">
<h1><a href="http://www.blogskin.ir">
قالب وبلاگ</a></h1></div></body>
</html>

/ 4 نظر / 114 بازدید
عباس

سلام وبلاگ خوبی داری می خواستم وبلاگم رو لینک خودت کنی منم می خوام همین کار رو برات بکنم.خبر بده

اصغر ترقه

هه گور پدرت ماخر ایی چه قالبی ان

اکبر بیکار 20012

مجید ای یتیم منده زار تا بابات بیاد مید م پدرت در بیاره

جان بزرگی

محصولات من را در وبلاگت تبلیق کنی ماهییانه 250 ریال به شماواگزار می شود ...................................................................................................................................................................تخم سگ پچ